Algemene Voorwaarden

Download PDF

Versie

Wijziging

Datum

4

Subverwerkers gespecificeerd.

12-01-2023

3

Verduidelijking van details.

08-06-2022

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en die daaruit voortvloeien tussen Hellodialog te Haarlem, Kamer van Koophandel 63401274 en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”). Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Hellodialog alleen bindend indien voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

Artikel 1. Dienstverlening

 1. Hellodialog stelt de online softwareapplicatie “Hellodialog” (“de Applicatie”)beschikbaar voor Opdrachtgever, en kan daarnaast aanvullende werkzaamheden advisering en ondersteuning verrichten (“de Diensten”).
 2. De overeenkomst tot gebruik van de Applicatie en/of levering van Diensten (“Overeenkomst”) komt tot stand door akkoord op een daartoe strekkend aanbod offerte.
 3. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met een aanbod offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan deze als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af wachten.
 4. Het wijzigen van Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen,behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald.

Artikel 2. Levering van de Diensten

 1. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten conform offerte Hellodialog uitgevoerd worden, daarbij rekening houdend met redelijke wensen Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken.In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, Hellodialog aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het van de Diensten, tijdig aan Hellodialog worden verstrekt.
 3. Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft Hellodialog het bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Hellodialog is en naar Opdrachtgever toe de verantwoordelijke.
 4. Hellodialog is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 5. Alle rechten van intellectuele eigendom op de Applicatie en op alle in het kader de Overeenkomst ontwikkelde of geleverde Diensten berusten uitsluitend Hellodialog of diens licentiegevers.

Artikel 3. Beschikbaarheid van de Applicatie

 1. Hellodialog zal de Applicatie configureren voor gebruik door Opdrachtgever en gebruikersaccount en wachtwoord beschikbaar stellen.
 2. Hellodialog zich inspannen de Applicatie beschikbaar te laten zijn Opdrachtgever en voor de bijbehorende dienstverlening en om toegang tot Hellodialog opgeslagen gegevens te realiseren. Hellodialog doet echter geen garanties over ononderbroken beschikbaarheid.
 3. Hellodialog zal zich inspannen om van tijd tot tijd de Applicatie aan te passen de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Bij functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de Applicatie kunnen veranderen zal Hellodialog hier vooraf melding van doen aan Opdrachtgever.Echter, omdat de Applicatie via internet als dienst beschikbaar is, Hellodialog welke aanpassingen op welk moment worden doorgevoerd.
 4. Hellodialog zal zich inspannen om de Applicatie up-to-date te houden. Hellodialog hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s) en derden. Hellodialog gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar een correcte werking van de Applicatie niet ten goede komt of niet in het belang voor de Applicatie.

Artikel 4. Gebruiksvoorwaarden voor de Applicatie

 1. Opdrachtgever mag de Applicatie uitsluitend gebruiken voor één handelsmerk van onderneming of instelling. Indien Opdrachtgever de Applicatie voor meerdere wil gebruiken, dient per merk een abonnement te worden afgenomen.
 2. Opdrachtgever zal de Applicatie slechts inzetten voor eigen doeleinden en zal derden toegang verschaffen tot de Applicatie, met uitzondering van eigen of hulppersonen.
 3. Opdrachtgever zal toegang tot de Applicatie niet aan derden verkopen, verhuren, lease geven of uitlenen, al dan niet tegen betaling. Het vervaardigen van document en/of het verzenden van een mailing via de Applicatie ten behoeve van niet bij de Overeenkomst betrokken partij is niet toegestaan.
 4. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige gebruikers of internetgebruikers hinderen of schade toe te brengen aan de systemen of netwerken. Het is verboden processen of programma’s, al dan niet via de systemen van Hellodialog, te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat Hellodialog, overige gebruikers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
 5. Hellodialog zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen Hellodialog neemt bij constatering van overtreding van dit artikel.

Artikel 5. Bepalingen ten aanzien van e-mailberichten

 1. Opdrachtgever garandeert dat alle in de Applicatie ingevoerde e-mailadressen andere te gebruiken contactgegevens correct zijn en dat de betreffende expliciet akkoord zijn gegaan met de ontvangst van de berichten die met Applicatie dienen te worden verzonden, dan wel dat er een wettelijke bepaling is haar het recht geeft om zonder expliciet akkoord deze berichten te mogen versturen. Op verzoek van Hellodialog zal Opdrachtgever hiervan bewijs overleggen.
 2. Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de inhoud en opmaak van de berichten voldoet alle wettelijke eisen rondom elektronische communicatie, waaronder mede vermelding van zijn identiteit, contactgegevens en afmeldmogelijkheden en expliciete, prominente vermelding van de Opdrachtgever als afzender van de mail.Deze verplichting geldt slechts voor zover de inhoud en opmaak door Opdrachtgever verzorgd of aangeleverd.
 3. Opdrachtgever is geheel verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie die via Applicatie verstuurd wordt. De inhoud en strekking van de geplaatste tekst en mag in ieder geval niet van pornografische, discriminerende of aanstootgevende aard zijn, zulks ter beoordeling van Hellodialog.
 4. Opdrachtgever dient zich te houden aan de relevante (internationale) wet- regelgeving betreffende het intellectuele eigendom, zoals (maar niet beperkt tot)het auteursrecht. Bovendien verklaart Opdrachtgever op de hoogte te zijn van relevante wetgeving omtrent het verzenden van ongevraagde commerciële, en ideële e-mailberichten, in het bijzonder rond het verkrijgen van toestemming de betrokken ontvangers en wanneer deze wel of niet nodig is. verklaart zijn handelen te hebben getoetst aan de door de ACM gestelde kaders.
 5. Opdrachtgever zal een adequaat en wettelijk correct privacybeleid publiceren op website en andere plaatsen waar zij potentiële ontvangers om contactgegevens vraagt.Gebruiker zal naar dit privacybeleid verwijzen waar dat wettelijk relevant is. verzoek zal Opdrachtgever een kopie van dit privacybeleid aan verstrekken.
 6. De in lid 3 bedoelde inhoud zal worden gepresenteerd vanuit het eigen merk Opdrachtgever. Het gebruik van handelsnamen van derden (inclusief van ondernemingen) is alleen toegestaan met aparte toestemming van Hellodialog.

Artikel 6. Omgang met persoonsgegevens

 1. Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de persoonsgegevens via de Applicatie, zulks in overeenstemming met de Wet persoonsgegevens en andere (internationale) relevante wet- en regelgeving. partijen wordt bij het sluiten van de Overeenkomst, tevens de gesloten zoals opgenomen in Bijlage 1.
 2. Persoonsgegevens die Opdrachtgever middels het gebruik van de Applicatie op de systemen van Hellodialog blijven te allen tijde eigendom van Opdrachtgever.Hellodialog zal in geen enkel geval de betreffende persoonsgegevens verkopen,verhuren, uitlenen of anderzijds aan derden verstrekken, tenzij Hellodialog door enige dwingende bepaling van (inter-)nationale wetgeving wordt verplicht.
 3. Bij beëindiging van de Overeenkomst tussen partijen of indien Hellodialog (om reden dan ook) haar activiteiten beëindigt, zal Hellodialog de persoonsgegevens eigendom zijn van Opdrachtgever digitaal aanleveren.

Artikel 7. Ondersteuning aan Opdrachtgever

 1. Ondersteuning wordt geleverd per telefoon, e-mail en andere gezamenlijk af spreken kanalen.
 2. Hellodialog zal zich inspannen bij een verzoek om ondersteuning zo snel mogelijk (werkdagen tussen 9 en 18 uur) te reageren.

Artikel 8. Tarieven en betaling

 1. De vaste en variabele kosten voor het gebruik van de Applicatie is afhankelijk het type abonnement waarvoor Opdrachtgever heeft gekozen. Aan het versturen e-mail en SMS-berichten zijn extra kosten verbonden. Een eenmalig van 30 dagen is gratis.
 2. Betalingen van bepaalde variabele kosten – zoals maar niet beperkt tot e-mail en berichten – geschiedt middels een kredietsysteem. Opdrachtgever koopt vooraf bepaald aantal credits in naar keuze en besteedt deze aan naar eigen inzicht. Credits worden niet gerestitueerd.
 3. Voor Diensten of anders aangegeven variabele kosten zal Hellodialog factureren op basis van de daadwerkelijk gemaakte uren, tenzij in de offerte andere wijze van vergoeding is gemeld.
 4. Hellodialog zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een factuur sturen aan Opdrachtgever.
 5. De betalingstermijn van facturen is veertien dagen na de datum van de factuur,tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij na het verstrijken van deze periode rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 6. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. In het bijzonder is Hellodialog dit geval gerechtigd administratiekosten van € 50 in rekening te brengen alsook toegang tot de Applicatie te beëindigen.
 7. Hellodialog is gerechtigd reiskosten te rekenen tegen haar uurtarief op basis van reistijd enkele reis naar de locatie van de Opdrachtgever vanaf de van Hellodialog. De reistijd wordt gerekend in kwartieren, afgerond naar boven.

Artikel 9. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Hellodialog zal zich inspannen om te vermijden dat zij kennis neemt van gegevens Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de hardware of software waar de op betrekking hebben, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van Overeenkomst of Dienstverlener daartoe verplicht is krachtens een bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Dienstverlener zich inspannen kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen macht ligt.
 3. Hellodialog mag de kennis die wij hebben opgedaan bij het uitvoeren van Overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voorzover hierbij geen informatie Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid komt voor derden.
 4. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het karakter van de informatie.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Hellodialog is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en uitsluitend vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van achterwege gebleven prestatie.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Hellodialog voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer inbegrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade zoals misgelopen omzet of winst, reputatieschade, schade wegens verlies van alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van omstandigheden.
 3. Het maximumbedrag uit lid 1 komt te vervallen indien en voor zover de schade gevolg is van opzet of grove schuld van Hellodialog.
 4. In afwijking van lid 1 is Hellodialog niet aansprakelijk voor schade als gevolg om niet verrichte Diensten.
 5. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in-en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Hellodialog door zijn leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Hellodialog kan gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 11. Duur en opzegging

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn van een maand of afhankelijk van het type abonnement waarvoor Opdrachtgever heeft gekozen. Na deze termijn wordt de Overeenkomst verlengd met eenzelfde periode, tenzij de partij schriftelijk opzegt met voor het jaar abonnement inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
 2. De Overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide partijen.
 3. Na opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Hellodialog gerechtigd om vanaf een maand na de datum waarop de Overeenkomst afloopt alle ten behoeve van Opdrachtgever bij hemzelf opgeslagen gegevens te wissen. Hellodialog kan bij beëindiging Opdrachtgever een kopie van deze gegevens verschaffen in algemeen bruikbaar digitaal formaat.
 4. De Overeenkomst eindigt automatisch indien een partij surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag vermogensbestanddelen krijgt opgelegd, overlijdt, in liquidatie treedt of ontbonden is.

Artikel 12. Wijzigingen in Overeenkomst

 1. Hellodialog is steeds gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens twee maanden voordat de of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever.Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak echter opzij zetten.
 2. Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal Hellodialog overwegen zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet.Hellodialog zal van deze beslissing mededeling doen aan Opdrachtgever. Hellodialog bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken,heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst op te zeggen per de datum dat effect zullen krijgen.
 3. Hellodialog mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.
 4. Bovengenoemde regeling is tevens van toepassing op prijzen.

Artikel 13. Slotbepalingen

 1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Hellodialog is.
 2. Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en deze voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 3. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax,mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van per e-mail te bevestigen.
 4. De door Hellodialog ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 5. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke van de andere partij. In afwijking hiervan is Hellodialog steeds gerechtigd rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een moeder-,dochter- of zustermaatschappij.

BIJLAGE 1: Verwerkersovereenkomst

Deze Verwerkersovereenkomst maakt integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.Hellodialog is in de Overeenkomst de verwerker (“Verwerker”) van de persoonsgegevens.Gebruiker is in de Overeenkomst (“Verwerkersverantwoordelijke”). Hierna zullen beide partijen Verwerkersverantwoordelijke en Verwerker worden aangehaald.Overwegingen:  

 1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft met Verwerker een of meer overeenkomsten tot het leveren van diverse diensten door Verwerker aan of zal een dergelijke overeenkomst sluiten. Deze overeenkomst of deze gezamenlijk wordt of worden hierna als “de Hoofdovereenkomst” aangeduid.
 2. Verwerker zal bij het uitvoeren van de Hoofdovereenkomst gegevens verwerken Verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk is en blijft. Tot die gegevens persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening (EU 2016/679), hierna de “AVG”.
 3. Partijen willen, gelet op het bepaalde in artikel 28 lid 3 AVG, de voorwaarden de verwerking van deze persoonsgegevens in deze overeenkomst vastleggen.

 Overeenkomst: 

1    Toepassingsgebied

 1. Deze overeenkomst is van toepassing voor zover bij het leveren van de diensten de Hoofdovereenkomst een of meer verwerkingen plaatsvinden die zijn opgenomen Bijlage 1.
 2. De verwerkingen van Bijlage 1 die bij het leveren van de diensten worden hierna: “de Verwerkingen” genoemd. De persoonsgegevens die daarbij verwerkt: “de Persoonsgegevens”.
 3. Met betrekking tot de Verwerkingen is Verwerkingsverantwoordelijke verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker de verwerker. De natuurlijke personen onder de Hoofdovereenkomst feitelijk gebruik maken van de diensten van Verwerker en,eventueel, hun vertegenwoordigers, worden hierna ook als “de Eindgebruikers”aangeduid.
 4. Alle begrippen in deze overeenkomst hebben de betekenis die daar in de AVG aan gegeven.
 5. Indien meer en andere persoonsgegevens in opdracht van worden verwerkt of indien anders wordt verwerkt dan in dit artikel omschreven, deze overeenkomst zoveel mogelijk ook voor die verwerkingen.
 6. De bijlagen maken onderdeel uit van deze overeenkomst. Het gaat om:Bijlage 1   de Verwerkingen, de Persoonsgegevens en de bewaartermijnen;Bijlage 2de subverwerkers en categorieësubverwerkers die Verwerkingsverantwoordelijke goedkeurt.

2    Onderwerp

 1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft en houdt volledige zeggenschap over Persoonsgegevens. Indien de Verwerkingsverantwoordelijke de Persoonsgegevens zelf verwerkt met gebruikmaking van de systemen van Verwerker, verwerkt uitsluitend op basis van schriftelijke instructies van Verwerkingsverantwoordelijke.De Hoofdovereenkomst geldt als een generieke instructie ter zake.
 2. De Verwerkingen geschieden uitsluitend in het kader van de Hoofdovereenkomst.Verwerker verwerkt Persoonsgegevens niet anders dan in de voorzien. Met name gebruikt de Verwerker de Persoonsgegevens niet voor doeleinden.
 3. Verwerker verricht de Verwerkingen op behoorlijke en zorgvuldige wijze.

3    Beveiligingsmaatregelen

 1. Verwerker neemt alle technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die grond van de AVG en in het bijzonder op grond van artikel 32 AVG van haar geëist.
 2. Verwerker draagt ervoor zorg dat personen, niet beperkt tot werknemers, die Verwerker deelnemen aan de Verwerkingen zijn gebonden aan geheimhoudingsverplichting ter zake van de Persoonsgegevens.

4    Datalekken

 1. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte stellen van iedere “in verband met persoonsgegevens” als bedoeld in artikel 4 sub 12 AVG. Zo’n wordt hierna: “Datalek” genoemd.
 2. Verwerker verschaft Verwerkingsverantwoordelijke tijdig alle informatie die bezit en die nodig is om aan de verplichtingen uit artikel 33 AVG te voldoen.Verwerker verschaft de betreffende informatie overigens zo snel mogelijk in een Verwerker te bepalen gangbaar formaat.
 3. Verwerker stelt de Verwerkingsverantwoordelijke over een Datalek niet op de indien het aanstonds duidelijk is dat dat Datalek geen risico inhoudt voor rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Indien er ruimte is voor daaromtrent, meldt Verwerker het Datalek wel aan de teneinde deze in staat te stellen omtrent een eventuele melding van het Datalek eigen oordeel te vormen. Verwerker zal álle inbreuken, ook die niet aan Verwerkingsverantwoordelijke gemeld hoeven te worden, documenteren, en documentatie eenmaal per kwartaal aan Verwerkingsverantwoordelijke verstrekken.
 4. Het is uitsluitend aan Verwerkingsverantwoordelijke te bepalen of een bij geconstateerd Datalek wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of betreffende betrokkenen.

5    Inschakeling subverwerkers

 1. Verwerker is niet gerechtigd bij de Verwerking een derde als subverwerker in te schakelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke. Toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke kan betrekking hebben op een bepaalde soort derden.
 2. Indien Verwerkingsverantwoordelijke zijn toestemming geeft, draagt Verwerker zorg dat de betreffende derde een overeenkomst sluit waarin hij zich tenminste aan dezelfde wettelijke verplichtingen als die Verwerker heeft.
 3. Ingeval de toestemming betrekking heeft op een bepaalde soort derden, Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke in over de door hem subverwerkers. Verwerkingsverantwoordelijke kan dan bezwaar maken tegen of vervangingen met betrekking tot de subverwerkers van Verwerker.
 4. Verwerkingsverantwoordelijke geeft hierbij toestemming voor het inschakelen van in Bijlage 2 opgenomen subverwerkers en/of categorieën van subverwerkers.

6    Geheimhoudingsplicht

 1. Verwerker houdt de Persoonsgegevens geheim. Verwerker draagt ervoor zorg dat Persoonsgegevens niet direct of indirect ter beschikking komen van derden. derden wordt ook het personeel van Verwerker begrepen voor zover het noodzakelijk is dat zij kennis nemen van de Persoonsgegevens. Dit gebod geldt indien in deze overeenkomst anders is bepaald en/of voor zover een voorschrift of vonnis tot enige bekendmaking verplicht.
 2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte stellen van ieder tot kennisneming, verstrekking of andere vorm van opvragen en mededeling van Persoonsgegevens, in strijd met de in dit artikel opgenomen geheimhoudingsplicht.

7    Bewaartermijnen en wissen

 1. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het bepalen van bewaartermijnen met betrekking tot de Persoonsgegevens. Voor zover onder controle van de Verwerkingsverantwoordelijke zijn (bijvoorbeeld in het van hosting diensten) wist hij die zelf tijdig.
 2. Verwerker zal de Persoonsgegevens binnen dertig dagen na het einde van Hoofdovereenkomst wissen of, naar keuze van de Verwerkingsverantwoordelijke, deze overdragen, tenzij de Persoonsgegevens langer bewaard moeten worden, zoals het kader van (wettelijke) verplichtingen van Verwerker, dan wel Verwerkingsverantwoordelijke verzoekt Persoonsgegevens langer te bewaren Verwerker en Verwerkingsverantwoordelijke over de kosten en overige voorwaarden dat langere bewaren overeenstemming bereiken, dit laatste onverminderd verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke de wettelijke in acht te nemen. Een eventuele overdracht aan de geschiedt op kosten van de Verwerkingsverantwoordelijke.
 3. Verwerker zal op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke verklaren dat het in het voorgaande lid bedoeld heeft plaatsgevonden. Verwerkingsverantwoordelijke op eigen kosten een controle laten uitvoeren of dat inderdaad is gebeurd. Artikel 10van deze overeenkomst is van toepassing op die controle. Verwerker zal voor nodig alle subverwerkers die betrokken zijn bij de verwerking van Persoonsgegevens op de hoogte stellen van een beëindiging van de en zal hen instrueren te handelen zoals hierin bepaald is.
 4. Tenzij partijen anders afspreken, draagt Verwerkingsverantwoordelijke zelf zorg een back up van de Persoonsgegevens.

8    Rechten van betrokkenen

 1. Indien Verwerkingsverantwoordelijke zelf toegang heeft tot de voldoet hij zelf aan alle verzoeken van de betrokkenen met betrekking tot Persoonsgegevens. Verwerker zal eventueel door Verwerker ontvangen onverwijld aan Verwerkingsverantwoordelijke doorgeven.
 2. Alleen voor zover het in het voorgaande lid bedoelde niet mogelijk is, zal zijn volledige en tijdige medewerking verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke om:
  • na goedkeuring van en in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke toegang te laten krijgen tot de hun betreffende Persoonsgegevens,
  • Persoonsgegevens te verwijderen of te corrigeren,
  • aan te tonen dat Persoonsgegevens verwijderd of gecorrigeerd zijn indien incorrect zijn (of, ingeval Verwerkingsverantwoordelijke het er niet mee eens dat de Persoonsgegevens incorrect zijn, het feit vast te leggen dat betrokkene zijn Persoonsgegevens als incorrect beschouwt)
  • de betreffende Persoonsgegevens aan Verwerkingsverantwoordelijke dan wel aan door de Verwerkingsverantwoordelijke aangewezen derde te verstrekken in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en
  • Verwerkingsverantwoordelijke anderszins in de gelegenheid te stellen om aan verplichtingen onder de AVG of aan andere toepasselijke wetgeving op het van verwerking van de Persoonsgegevens te voldoen.
 3. De kosten van en eisen aan de in het voorgaande lid genoemde medewerking partijen gezamenlijk vast. Zonder een afspraak daaromtrent zijn de kosten voor Verwerkingsverantwoordelijke.

9    Aansprakelijkheid

 1. Verwerkingsverantwoordelijke draagt, onder meer, de verantwoordelijkheid en is dien hoofde volledig aansprakelijk voor (het gestelde doel van) de Verwerkingen, gebruik en de inhoud van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden, de van de opslag van de Persoonsgegevens, de wijze van verwerking en de gehanteerde middelen.
 2. Verwerker is jegens Verwerkingsverantwoordelijke aansprakelijk zoals bepaald in Hoofdovereenkomst.

10    Controle

 1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht de naleving van de bepalingen van overeenkomst eenmaal per jaar op eigen kosten te controleren of deze te controleren door een onafhankelijke registeraccountant of registerinformaticus.
 2. Verwerker stelt de Verwerkingsverantwoordelijke alle informatie ter beschikking nodig is om aan te tonen dat wordt voldaan aan de verplichtingen in artikel 28 AVG.Indien de door de Verantwoordelijke ingeschakelde derde een instructie geeft naar mening van de Verwerker inbreuk oplevert op de AVG dan stelt de Verwerker Verantwoordelijke daarvan onmiddellijk in kennis.
 3. Het onderzoek van Verwerkingsverantwoordelijke zal zich altijd beperken tot systemen van Verwerker die voor de Verwerkingen worden gebruikt.Verwerkingsverantwoordelijke zal de bij de controle gevonden informatie houden en alleen gebruiken om de naleving door Verwerker van de verplichtingen deze overeenkomst te controleren en de informatie of delen daarvan zo snel als wissen. Verwerkingsverantwoordelijke staat er voor in dat eventuele derden deze verplichtingen ook op zich nemen.

11    Overige bepalingen

 1. Wijzigingen van deze overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Partijen zullen deze overeenkomst aanpassen aan gewijzigde of regelgeving, aanvullende instructies van de relevante autoriteiten voortschrijdend inzicht in de toepassing van de AVG (bijvoorbeeld door, maar beperkt tot, jurisprudentie of rapporten), de introductie van en/of andere gebeurtenissen of inzichten die een dergelijke aanpassing nodig maken.
 3. Deze overeenkomst duurt zolang de Hoofdovereenkomst duurt. De bepalingen van overeenkomst blijven gelden voor zover nodig voor de afwikkeling van overeenkomst en voor zover die bedoeld zijn het einde van deze overeenkomst overleven. Tot die laatste categorie bepalingen behoren onder meer, zonder te zijn beperkt, de bepalingen omtrent geheimhouding en geschillen.
 4. Deze overeenkomst prevaleert boven alle overige overeenkomsten Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker.
 5. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 6. Partijen zullen hun geschillen verband houdende met deze overeenkomst voorleggen aan de Rechtbank Amsterdam.

Bijlage 1

Overzicht van persoonsgegevens en bewaartermijnen. 
Deze bijlage is onderdeel van de Verwerkersovereenkomst.

 1. De Persoonsgegevens die partijen verwachten te verwerken:
  • Naam, adres, woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Beroep
  • Lifestylekenmerken (o.a. gezinssamenstelling, woonsituatie, interesses,demografische kenmerken)
  • Gegevens met betrekking tot transacties/donaties/aankoopgeschiedenis/betalingen
 2. Het gebruik (= wijze(n) van verwerking) van Persoonsgegevens en de doeleinden van en de middelen voor de verwerking:slaat Persoonsgegevens op in de applicatie van Verwerker met als doel deze te voor e-mailcampagnes. De algemene Persoonsgevens en de Gegevens met betrekking transacties/donaties/aankoopgeschiedenis/betalingen worden gebruikt door om de e-mailmarketing relevanter te maken voor de ontvanger.
 3. De gebruiks- en bewaartermijnen van de (verschillende soorten)Persoonsgegevens:De gebruiks- bewaartermijnen van de volgende generieke persoonsgegevens zijn gelijk aan de van de overeenkomst tussen verwerker en verwerkersverantwoordelijke. Deze moet je beschikbaar hebben om goede e-mailcampagnes te kunnen sturen;
  • Naam, adres, woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Beroep
  • Lifestylekenmerken (o.a. gezinssamenstelling, woonsituatie, interesses,demografische kenmerken)

De verwerkersverantwoordelijke is zelf verantwoordelijk voor de bewaartermijn van:Gegevens met betrekking tot transacties/donaties/aankoopgeschiedenis/betalingen. In applicatie kan de verwerker de data ouder dan een bepaalde datum verwijderen.bewaartermijn van Open en klik gedrag van ontvangers is 12 maanden, omdat deze na periode worden geanonimiseerd.

Bijlage 2

Subverwerkers. 
Deze bijlage is onderdeel van de Verwerkersovereenkomst. In deze bijlage vind je complete en up-to-date lijst de subverwerkers van de Verwerker Hellodialog, zoals genoemd in art. 5.4 van overeenkomst. Verwerker brengt de Verwerkersverantwoordelijk op de hoogte, wanneer er een in de een subverwerkerslijst is aangebracht. Binnen 4 weken na deze notificatie heeft Verwerker het recht bezwaar te maken en de overeenkomst op te zeggen.

Subverwerker

Omschrijving

Dataveiligheid

Certificaat

Cloud VPS BV

Nederlandse Hosting Provider voor hosten van de servers en het leveren back-up faciliteiten.

https://www.cloudvps.nl/legal/privacy-statement/ 

https://www.cloudvps.nl/over-cloudvps/certificeringen/ 

Asd Apps b.v.

Nederlandse freelance developer voor development werkzaamheden aan het Hellodialog platform.

https://hellodialog.com/privacy/ 

 

Postmastery BV

Nederlandse delivery analytics partij, voor het managen en monitoren van de Mail Transfer Agents (MTA’s)

https://www.postmastery.com/privacy-statement/ 

 boek-automation

Whitepaper Cialdini & Marketing Automation

Hoe pas je de 7 beïnvloedingsprincipes van Cialdini toe binnen marketing automation? Dat leggen we je in de whitepaper haarfijn uit aan de hand van concrete voorbeelden.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

boek1-1

Download het Design in e-mailmarketing eBook

Word een pro in het designen van e-mails. 

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.