Algemene Partner Voorwaarden

Artikel 1. Benoeming als Reseller

1.1 Hellodialog benoemt hierbij Reseller als wederverkoper van de Hellodialog Applicatie. Reseller mag de dienst verkopen, binnen het in deze overeenkomst bepaalde.

1.2 Reseller dient zijn eigen account alsook de daarmee aangemaakte subaccounts zorgvuldig te gebruiken en in het bijzonder de bijbehorende authenticatiemiddelen strikt geheim te houden. Hellodialog mag er vanuit gaan dat alle handelingen verricht na authenticatie op dit account onder toezicht en met toestemming van Reseller zijn verricht. Bij een vermoeden van misbruik dient Reseller direct Hellodialog in te lichten.

1.3 Reseller zal zich inspannen om Hellodialog Applicatie te promoten, te demonstreren en te verkopen. De benoeming als reseller van Hellodialog Applicatie is niet exclusief en geldt wereldwijd. Hellodialog mag meer resellers van Hellodialog Applicatie aanstellen. Reseller handelt bij haar activiteiten in eigen naam en voor eigen rekening en risico.

1.4 Gebruikers van Hellodialog Applicatie die Reseller aansluit, zijn eigendom van Hellodialog.

1.5 Reseller krijgt een gratis Hellodialog Professional Applicatie voor eigen gebruik, exclusief credits.

 

Artikel 2. Ingebruikname van de dienst

2.1 Reseller krijgt een reselleraccount binnen Hellodialog Applicatie. Binnen dit reselleraccount kunnen accounts voor eindgebruikers worden aangemaakt en beheerd.

2.2 Reseller kan zelf accounts aanmaken, of Hellodialog verzoeken dit te doen.

2.3 Eindgebruikers gaan een gebruiksovereenkomst aan met Hellodialog. Indien Reseller werkt vanuit een account voor een eindgebruiker, doet zij dit als bevoegd gemachtigde van de eindgebruiker. Reseller stelt Hellodialog schadeloos van alle aanspraken als gevolg van onbevoegd handelen.

2.4 De dienst Hellodialog Applicatie, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Hellodialog. Reseller heeft geen eigendomsrechten op Hellodialog Applicatie.

 

Artikel 3. Vergoeding en betaling

3.1 Leverancier factureert Reseller alle afgenomen licenties en e-mailcredits. Reseller krijgt over de door eindklanten betaalde omzet (exclusief btw) betreffende gebruiksrechten op de Hellodialog Applicatie en afgenomen e-mailcredits commissie. De hoogte van de commissie is gekoppeld aan het aantal eindklanten, zie overzicht in bijlage 1.

3.2 Reseller krijgt aan het einde van ieder kwartaal het verzoek om binnen een maand een factuur te sturen aan Hellodialog voor het totale commissiebedrag. Facturen die later dan 1 maand binnenkomen komen niet in aanmerking voor de commissievergoeding.

3.2 Reseller factureert eindgebruiker het volledige bedrag voor licenties en e-mailcredits.

3.3 Reseller dient de tarieven zoals vermeld in de prijslijst van Hellodialog te hanteren naar de eindklanten.

 

Artikel 4. Geheimhouding

4.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst. Deze bepalingen blijven ook gelden na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

4.2 Hellodialog behoudt te allen tijde het recht de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis ten behoeve van andere klanten te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Reseller wordt ingezet.

4.3 Hellodialog zal geen kennis nemen van gegevens die Reseller of diens eindgebruikers opslaan en/of verspreiden via Hellodialog Applicatie, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Hellodialog daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Hellodialog zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 Hellodialog stelt Hellodialog Applicatie beschikbaar zonder enige garantie of toezegging omtrent juistheid, conformiteit of vrij zijn van fouten. Reseller handelt bij de wederverkoop ten volle op eigen risico.

5.2 Behoudens gevallen van opzet of grove nalatigheid is Hellodialog jegens Reseller voor schade in verband met deze overeenkomst niet aansprakelijk.

5.3 Hellodialog is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Onder schade wordt voorts nadrukkelijk niet schade geleden door eindgebruikers van Reseller gerekend.

5.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Reseller de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Hellodialog meldt.

5.5 In geval van overmacht is Hellodialog nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming, indien door deze oorzaken Hellodialog redelijkerwijs niet meer in staat is na te komen. Hellodialog doet geen garanties ten aanzien van mogelijke inbreuk op auteursrechten of andere rechten van derden door Hellodialog Applicatie. Reseller gebruikt wat dit betreft Hellodialog Applicatie geheel op eigen risico.

 

Artikel 6. Duur en opzegging

6.1 Deze overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening en loopt dan 1 jaar.

6.2 Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met steeds deze zelfde periode, tenzij tijdig wordt opgezegd. Ieder der partijen dient een opzegtermijn van drie maanden in acht te nemen.

6.3 Geen opzegtermijn geldt bij opzegging wegens een tekortkoming door de wederpartij. Bij een dergelijke opzegging is wel een ingebrekestelling vereist, behoudens in gevallen waarin de wet geen ingebrekestelling vereist.

6.4 Iedere partij is verder gerechtigd de overeenkomst per direct op te zeggen indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de andere partij wordt gelegd, de andere partij overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

6.5 Reeds gesloten eindgebruikersovereenkomsten verliezen niet hun kracht door beëindiging van deze overeenkomst.

 

Artikel 7. Wijzigingen voorwaarden

7.1 Hellodialog mag deze voorwaarden alsook de prijzen eens per kalenderjaar aanpassen. Een eventuele prijsstijging zal niet meer dan 5% per jaar bedragen.

7.2 Hellodialog zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat Reseller daar kennis van kunt nemen.

7.3 Indien Reseller een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan zij tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Voortgezet gebruik na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

 

Artikel 8. Overige bepalingen

8.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Hellodialog Applicatie of deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Hellodialog gevestigd is.

8.3 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via Hellodialog Applicatie wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

8.4 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Hellodialog wordt geacht juist te zijn, tenzij Wederpartij tegenbewijs levert dienaangaande.

8.5 Indien een bepaling in deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

8.6 Hellodialog is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Hellodialog Applicatie of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

Bijlage 1: Commissie regeling
Smart + Pro licenties

Voor smart + pro licentie is de volgende commissie van toepassing:

1 – 3 licenties, 15% vergoeding
4 – 10 licenties, 20% vergoeding
> 10 licenties, 30% vergoeding

 

Spelregels

Voor het uitkeren van de vergoeding gelden de volgende spelregels:

  • 1. Life time commissie geldt vanaf 4 aangesloten klanten.
  • 2. Zodra de contractperiode van 12 maanden van een eindklant voorbij is, wordt deze klant in mindering gebracht op het totaal aantal gemeten klanten.
  • 3. De reseller commissie komt te vervallen indien er langer dan 12 maanden minder dan 3 klanten zijn aangesloten.
  • 4. Uitkering van de commissie alleen na ontvangst betaling factuur door eindklant.
boek-automation

Whitepaper Cialdini & Marketing Automation

Hoe pas je de 7 beïnvloedingsprincipes van Cialdini toe binnen marketing automation? Dat leggen we je in de whitepaper haarfijn uit aan de hand van concrete voorbeelden.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

boek1-1

Download het Design in e-mailmarketing eBook

Word een pro in het designen van e-mails. 

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.